+36-1-460-4481

Tervezett kiadványok

TUDOMÁNYOS MŰHELYKIADVÁNYOK 

Bollók János Klasszika-filológia műhely

Laonikos Chalkokondylés: A Bizánci Birodalom bukása. (4-6 könyvek) Fordította az előszót és jegyzeteket írta Mészáros Tamás
Egyetemi segédkönyv. Történelmi és klasszika-filológiai segédkönyv. Az utolsó bizánci történetírók között számon tartott Laonikos Chalkokondylés 10 könyvből álló történeti műve egyetemes kortörténet. A szerző bemutatja a XIV-XV. század világtörténelmének fontos eseményeit: törökök európai terjeszkedésének állomásait, a százéves háborút, Timur Lenk hódításait, Velence felemelkedését, de szóba kerül a Magyar Királyság története is. A szöveg korábban nem jelent meg magyar fordításban.

 

Germanisztika műhely

Balázs Sára (Hrsg.): Zeichen setzen I. Beiträge der Studententagung 2018 des Germanistischen Seminars am Eötvös-Collegium (=Reihe Freiräume II). Budapest: Eötvös-József-Collegium 2019.

Az Eötvös Collegium Germanisztika műhelyének szervezésében számos neves hazai és külföldi előadó és közéleti személyiség részvétele mellett 2016. június 5-9. közt került sor Prof. Dr. Fritz Paepcke, a Heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität professzora, az Eötvös Collegium egykori vendégoktatója, a Germanisztika műhely társalapítója emlékére megrendezett konferenciára. A kétnapos rendezvény anyagaiból és archív dokumentumokból összeállított emlékkötet (Der Professor des Convivium am Eötvös-Collegium [etc.], hgg. von Géza Horváth und Balázs Sára [=Reihe Freiräume I], Budapest, Eötvös-József-Collegium 2018) megjelenésének és bemutatójának alkalmából az EC Germanisztika műhelye 2018. június 6-7-én –hagyományteremtő szándékkal – kétnapos hallgatói konferenciát rendez, melynek referátumait a fenti Zeichen setzen I című műhelykonferencia-kötet tartalmazza majd. A konferencián elhangzó összesen 18 húszperces referátumot öt szekcióban (irodalomtudomány, nyelvtudomány, német mint kisebbségi nyelv és kultúra, kultúratudomány és szakmódszertan) hallgathatják meg az érdeklődők, szándékunk szerint maga a  – várhatóan 200-250 oldalnyi terjedelmű – kötet is ugyanezen tematikus beosztás alapján áll majd össze. A kötet megjelenését és bemutatását 2019. június elejére, a Germanisztika műhely Paepcke-emléknapjára tervezzük.

 

Literatur. CM-Beiträge zur Lehrerforschung Bd. IV. Szerk. Feld-Knapp Ilona – 2018 december

A CM 4. kötete „Literatur” mottóval jelenik meg. Tanulmányokat tartalmaz több nyelven az irodalmi szövegek szerepének változásáról az idegen nyelvoktatásban, az értő olvasás kialakulását befolyásoló tényezőkről és fejlesztésének a lehetőségeiről, valamint az irodalmi szövegek értelmezésének, elemzésének módszereiről.

Az irodalmi szövegek a múlt század 80as éveitől nyerték el ismét helyüket a modern idegen nyelvoktatásban, ettől kezdődően integrált részei az oktatásnak. A tanulmányok különböző szempontból mutatják meg, milyen céllal lehet órai keretben az irodalmi szövegeket feldolgozni, kiemelve az irodalmi szövegek nevelő, személyiségformáló és kultúraközvetítő szerepét. A tanulmánykötet alapvetően a tanári tudás fejlesztéséhez, bővítéséhez kíván hozzájárulni és nyújt eligazodást a pályakezdő tanároknak az irodalmi szövegek alkalmazásához a kommunikatív idegen nyelvoktatásban. Számos konkrét példán, sikeres projektekről szóló beszámolón keresztül ad betekintést az irodalmi szövegekkel végzett munkába.

 

Történész műhely:

Opuscula historica II. – 2018 ősz

Tanulmánykötet a 2015. évi Eötvös Konferencia történeti tagozatának anyagából.

Az Eötvös Collegium éves rendszerességgel megtartott és mára a szakkollégiumi munka és az egyetemi tehetséggondozás meghatározó eseményévé vált tudományos ülésszakján szakkollégista és nem szakkollégista diákok mutatják egyetemi tanulmányaik mellett végzett kutatásaikat. A 2015. évi konferencia vonatkozó tanulmányai a honfoglaláskortól az államszocializmus koráig vizsgálják nagyobbrészt a magyar történelmet, de két dolgozat egyetemes történeti témák bemutatására is vállalkozik. A kötetben összesen tíz tanulmány lát majd napvilágot.

Opuscula historica III. – 2019 tavasz

Tanulmánykötet az EC Történész műhelyének 2016–2018 között tartott műhelykonferenciáinak anyagából.

Az EC Történész műhelyének Konferencia Clio műhelyébenc. éves rendszerességgel megtartott tudományos ülésszakján a Collegium történelem és régészet szakos, ill. történelemtanár-szakos hallgatói mutatják be a műhelyben egyetemi tanulmányaik mellett végzett kutatásaikat. A műhelykonferencia és az annak anyagából tervezett tanulmánykötet reményeink szerint nemcsak szakkollégiumi diákjainkat segíti hozzá tehetséggondozási programunk keretein belül első publikációikhoz, de a szélesebb történész-szakma számára is értékes részeredményeket tárnak fel.

 

Spanyol műhely:

La nueva generación de lectores  y la literatura (Az olvasók új generációja és az irodalom)

Spanyol és magyar nyelvű tanulmánykötet – 2019. május

A kötet a Spanyol Filológia műhely és az ELTE Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi- és Irodalmi Tanszéke hallgatóinak, tanárainak és más magyar ill. külföldi egyetemeken oktató kollégák, hispanisták válogatott tanulmányait tartalmazza. A témafelvetés alapja az a napjainkban megfigyelhető jelenség, hogy a mai fiatalok már egészen másképpen olvasnak irodalmat, és másképp közelítenek egy irodalmi alkotáshoz, mint akár pár évvel ezelőtt. A kötet tanulmányai ennek a helyzetnek különböző aspektusait elemzik, bemutatnak a mai irodalmi piacon megjelenő újdonságokat, valamint konkrét irodalmi művek újszerű megközelítései, interpretációi.

Tervezett terjedelem: kb. 200 oldal

Tervezett megjelenés: 2019. május

 

Orientalisztika műhely:

„Közel, s Távol” VII.:

„Közel, s Távol” VII. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2017. Szerkesztők: Doma Petra és Takó Ferenc. Budapest: Eötvös József Collegium. Mintegy 250 oldal. A kötet a nyolcadik „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia előadásaiból született 14 tanulmányt tartalmazza.

 

„Közel, s Távol” VIII.:

„Közel, s Távol” VIII. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2018. Szerkesztők: Doma Petra és Takó Ferenc. Budapest: Eötvös József Collegium. Mintegy 350 oldal. A kötet a kilencedik „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia előadásaiból született tanulmányokat tartalmazza. A munkák leadása jelenleg is folyamatban van, az elmúlt évek tapasztalata nyomán mintegy 20 írásra számítunk.

A „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia az országban egyedülálló módon az orientalisztika minden területéről fogad előadókat bármely egyetem alap-, mester- és doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatóitól. A rendezvényre rendszeresen érkeznek előadók a japanológia, a sinológia, a koreanisztika, a mongolisztika, az indológia, az arabisztika, az egyiptológia, az assziriológia, a turkológia, az iranisztika területéről. Tematikájuk tekintetében az előadások hasonlóan széles spektrumot fognak át a nyelvészettől a történettudományon és a szociológián át a különböző művészeti ágak vizsgálatáig. A konferencia szekcióit az adott terület neves kutatói vezetik, a kötetekbe kerülő tanulmányok pedig szakmai lektorálási folyamaton esnek át a megjelenés előtt.

A konferencia korábbi kötetei elérhetők:
„Közel, s Távol” I.: Közel, s Távol
„Közel, s Távol” II.: Közel, s Távol II.
„Közel, s Távol” III.: Közel, s Távol III.
„Közel, s Távol” IV.: Közel, s Távol IV.
„Közel, s Távol” V.: Közel, s Távol V.

A rendezvényről bővebben:
http://honlap.eotvos.elte.hu/kozel-s-tavol-orientalisztika-konferencia
Az Orientalisztika Műhelyről bővebben: Orientalisztika műhely

 

Bestiarium Orientaliae (szemináriumi kötet, Birtalan Ágnes és Szűcs Bernadett)

A Bestiarium Orientaliae című tanulmánykötet a Műhely által tervezett első szemináriumi kötet, melyet a Dr. Birtalan Ágnes, a Mongol- és Belső-ázsiai Tanszék tanszékvezetője és egyben az Orientalisztika Műhely Mongolisztika Kabinetének kabinetvezetője által tartott Orientalisztikai előadáscímű kurzusra beadott szemináriumi dolgozatok alkotnak, mely kurzus a bestiariumoktematikája köré épült. A kurzuson hat műhelytag vett részt, akik fejenként két tanulmányt adtak le, tehát 12 írás készült el, melyek körülbelül 120 oldalt tesznek ki. A tervezett kötetben a fejenkénti két tanulmány közül az egyik azonos legendás lényt, a főnixet vizsgálja a különböző orientalisztikai területeken, így az arabisztikában, az egyiptológiában, az iranisztikában, a japanológiában és a mongolisztikában, rávilágítva a főnix hasonló vagy éppen eltérő jellemzőire a nevezett kultúrákban. A másik tanulmány egy tetszőlegesen választott legendás lény tudományos elemzését tartalmazza. A leadott tanulmányok szerkesztése folyamatban van.

Szerkesztők: Dr. Birtalan Ágnes, habilitált egyetemi docens és Szűcs Bernadett, műhelytitkár.

Kiadás helye: Budapest, Eötvös József Collegium

 

Magyar műhely:

Iuvenalia VI.

A kötet a Magyar műhely évente megrendezett, elsőéves egyetemistáknak szóló minikonferenciájához kapcsolódó kiadvány: a 2018 májusában megrendezésre kerülő VI. Juvenália, konferencián elhangzott előadások írásos anyagait tartalmazza.

A szerkesztők az Eötvös Collegium Magyar műhelyének tagjai: Ballagó Júlia és Cser Nóra.

Tervezett terjedelem: kb 120 oldal

Tervezett megjelenés: 2019. április

A konferenciasorozatról bővebben: http://honlap.eotvos.elte.hu/fooldal/muhelyek/v-juvenalia/

 

Magyar műhely – nyelvészeti tanulmánykötet

A magyar műhely a funkcionális nyelvészeti elméleti keretben a 2018-ban megjelent első magyar, teljes funkcionális nyelvtanhoz (Osiris Kiadó) kapcsolódva tervezi egy olyan tanulmánykötet kiadását, amely felkért szerzőkkel gondolja tovább, valamint további empirikus kutatásokkal igazolja és árnyalja a nyelvtan legfontosabb elméleti és módszertani háttérfeltevéseit. Az öt témakör a következő: fonetika-fonológia, morfológia, mondattan, jelentéstan és pragmatika. Kiegészítésképpen a hatodik témakör a stílus kérdései lesznek, kapcsolódva a Stíluskutató csoport kognitív poétikai kutatásaihoz. Mindez tehát azt jelenti, hogy szélesebb tematikus spektrumban tervezzük a tanulmányokat, a leglényegesebb irányító tényező az elméleti keret lesz. A kötetben a nyelvtan szerzőin, az őszi collegiumi funkcionális nyelvészeti kerekasztal hozzászólóin kívül fiatal collegistáknak is teret ad a publikálásra. A tanulmányok arányosan oszlanak el, témakörönként 2-3 írás megjelenését tervezzük. A kiadvány szélesebb szakmai érdeklődésre is számot tarthat a legfrissebb magyar nyelvészeti eredményekkel.

 

ÖSSZKOLLÉGIUMI, NÉPSZERŰSÍTŐ KIADVÁNYOK

 

ECCE VII.

Eötvös Collegium Collegiumi Értesítő VII. (2016/2017)
ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2019.
Sorozatszerkesztők: Horváth László és Laczkó Krisztina, Szerkesztő: Horváth László
ISSN 2064-0870

Az Eötvös Collegium évkönyve, amely teljes áttekintését adja egy-egy év szakmai és közéleti tevékenységeinek. Állandó fő egységek: igazgatói összegzés, 2 szakkollégista tudományos tanulmány (egy-egy természettudós és bölcsész), kurzusáttekintés, a szakmai műhelyek (17) beszámolói, áttekintés a collegiumi nyelvoktatásról, a Diákbizottság beszámolói, stb.

ECCE I.: ECCE I.
ECCE II.: ECCE II.
ECCE III.: ECCE III.
ECCE IV.: ECCE IV.

 

Ingenia Hungarica V.

Tanulmányok a V. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. A kötet becsült terjedelme 250 oldal. Szerkeszti: Ternovácz Bálint. ELTE Eötvös József Collegium, 2019. ISSN 2416-0911

A konferenciasorozat korábbi előadásaiból készült kötet:

Ingenia Hungarica I.

http://honlap.eotvos.elte.hu/ingenia-hungarica-i.
Ingenia Hungarica II.

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Ingenia_Hungarica_II.pdf

 

Adsumus XVII.

A XIX. Eötvös Konferencia tanulmánykötete.
A kötetet az Eötvös Collegium Választmánya állítja össze a XIX. Eötvös Konferencián elhangzó előadások alapján.
Korábbi Adsumus kiadványok elérhetők:
Adsumus I: Adsumus I.
Adsumus II: Adsumus II.
Adsumus III.: Adsumus III.
Adsumus IV.: Adsumus IV.
Adsumus V.: Adsumus V.
Adsumus VII.: Adsumus VII.
Adsumus VIII.: Adsumus VIII.
Adsumus IX.: http://honlap.eotvos.elte.hu/adsumus-ix
Adsumus X-XI.: Adsumus X.-XI.
Adsumus XII.: Adsumus XII.
Adsumus XIV.: Adsumus XIV.

 

Felvételi kisokos

A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány a felvételi lebonyolításának megkönnyítésére. Kiadja az Eötvös Collegium Választmánya. Várható megjelenés: 2018. nyár

 

Gójaláb. Elsőéves szakkollégistákat eligazító közéleti kiadvány.

A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány.