+36-1-460-4481

Szlavisztika műhely

Műhelyvezető: Engelné Nagy Éva
Műhelytitkár: Nyéki Bence

A műhelyről

Az ELTE Eötvös József Collegiumának Szlavisztika Műhelye gazdag hagyományokkal és nagy múlttal rendelkező tudományos és oktatási műhely. Legfontosabb célja az egyetemi szlavisztikai nyelvi és irodalmi oktatás BA, MA, és minor képzési formájától részben független, részben ahhoz kapcsolódó kiegészítése, illetve egy-egy speciális területének elmélyítése. Rendszeresen sor kerül az ELTE BTK Orosz nyelvi és Irodalmi Tanszékével közös hazai és nemzetközi rendezvényekre, melyeken világszerte ismert kutatók is vendégeink (pl. N. Žekulin, B. Kaibach, U. Heftrich, P. Torop). Éves műhelykonferenciánkon a műhely tagjai mellett az ország más egyetemeiről is fogadjuk a szlavisztikával elmélyülten foglalkozó hallgatók bemutatkozását. A konferencia előadásaiból műhelykötetet szerkesztünk. Kutatószemináriumunk keretein belül a műhelytagok tudományos munkák elkészítéséhez kapnak segítséget. A Szlavisztika Műhely további céljának tekinti, hogy különböző műhelyprogjamjain minél több érdeklődőhöz hozza közelebb a szláv kultúrát.

A műhely tagjai (2017/2018-as tanév):

Feró Zsófia szlavisztika (lengyel) BA II.

Nyéki Bence szlavisztika (orosz) BA III.

Rálik Alexandra orosz – magyar mint idegeny nyelv tanári MA II.

Török Virág szlavisztika (lengyel) BA II.

Korábbi műhelytagok:

Bocskay Zsófia, Budai Bianka, Cegelnyik Natália, Györki Tamás, Hajós Eszter, Hakkel Borbála, Hercsel Adél, Herczeg Ildikó, Holdosi Vivien, Kaizer Eszter, Kiss Orsolya, Melcher Zsanett, Minchev Vaszil, Oszuszki Ágnes, Pósfai Orsolya, Sándor Júlia, Sedlák Nikolett, Seres Ferenc, Tóth Károly, Wintermans Monika.

Kurzusok

2017/2018-as tanév:

Irodalomértés – fejezetek az orosz- és világirodalom történetéből és interpretációiból I. (panelkurzus, tárgyfelelős: Engelné Nagy Éva, előadók: Banchenko Alexandra, Nagy Dániel, Sárköziné dr. Vandan Enhzaya, Zoltán Dominika)

Dosztojevszkij , a gondolkodó a Karamazov testvérek alapján (oktató: dr. Horváth Ágnes)

2016/2017-es tanév:

A szótárak csodálatos világa (oktató: dr. Dési Edit)

Az orosz szókincs története (oktató: dr. Laczházi Aranka)

Kortárs orosz prózaolvasó szeminárium (tárgyfelelős: Engelné Nagy Éva, moderátor: Rálik Alexandra)

Orosz nyelv- és irodalomtudományi kutatószeminárium (oktató: Engelné Nagy Éva)

2015/2016-os tanév:

Toposzok és motívumok a világirodalomban (oktató: dr. Kocsis Géza)

Orosz költészet. Elmélet és gyakorlat (oktató: dr. Gyöngyösi Mária)

Korábbi műhelyórák

1. BBV-141.40/EC Fejezetek az orosz irodalom történetéből és elméletéből – doktoranduszi panelkurzus(2009)

A tárgy oktatói: Bártfay Réka, Boros Lili, Bortnyák Ágnes, Kocsis Géza, Kondor-Szilágyi Mária, Engelné Nagy Éva, Pappert Mariann, Piller Mónika, Selmeczi János, Solti Gergely

A cél az orosz irodalom néhány jelentős művének és alkotójának bemutatása volt, az irodalomtudomány aktuális kérdéseit is érintve, amelyeket a doktorandusz előadók saját tudományos kutatásaik tárgyául szolgáló művek alapján vizsgáltak. Ennek során Puskin, Turgenyev, Goncsarov, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Remizov, Cvetajeva alkotásainak fontos elemeit tárgyalták.

2. BBV-141.50/EC Orosz irodalomtudományi alkotóműhely (2009)

A tárgy oktatói: Kroó Katalin, Engelné Nagy Éva

Új oktatási forma, amely korábban nem volt ismeretes a Szlavisztika Műhelyben.

Az alkotóműhely keretein belül a hallgatókkal közös konzultációkat, a TDK-gyűléshez hasonló beszélgetéseket szerveztünk. A kurzus célja a hallgatók motiválása volt tudományos munkák megírására. A kurzus 2010-ben is indult.

3. BBV-141.52/EC és BMVD-141.41/EC Orosz irodalom – világirodalom – kultúra(tudomány) (2010)

A tárgy oktatói:Boros Lili, Dukkon Ágnes, Kocsis Géza, Kondor-Szilágyi Mária, Kiss Szemán Róbert, Kroó Katalin, Lukács István, Piller Mónika.

A kurzus célja az volt, hogy az orosz irodalom mellett előtérbe kerüljenek más szláv irodalmak alkotásai és irodalomtörténeti korszakai is, s mindezt világirodalmi kontextusban lehessen bemutatni.

4. BBV-200.01/EC, VKN-100-01/EC Orosz nyelv (2009, 2010)

A tárgy oktatója: Engelné Nagy Éva

Két kezdő, egy középhaladó és egy haladó csoportban folyt az orosz nyelv oktatása.

5. Lengyel nyelv (2010, 2011)

A tárgy oktatója: Barta Tamás

6. Bolgár nyelv (2010)

A tárgy oktatója: Vasil Minchev

7. BBV-141.91/EC és BMVD-141.91/EC Bevezetés a szláv történeti-összehasonlító nyelvészetbe (2010)

A tárgy oktatója: Zoltán András

Elsőként ószláv, majd később korai keleti szláv szövegek olvasása és elemzése alkotta az órák anyagát. Az elemzés magában foglalta történeti, hangtani és morfológiai kérdések tisztázását.

9. BBV-141.54/EC és BMVD-141.42/EC Csehov drámapoétikája (műfaj- és motívumtörténeti kitekintés)(2010)

A tárgy oktatója: Dr. Kroó Katalin

Az óra a hallgatók speciális kérésére indult. Tanulmányozás tárgyául Csehov drámái szolgáltak, illetve az a drámatörténeti tradíció, mely megelőzte a Csehov-drámák poétikájának a kialakulását (pl. Turgenyev színművei). Ebben nagy segítséget jelentett a Maladype színtársulat aktív közreműködése.

10. BBN-ORO-351.11/EC  Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok (2011)

A tárgy oktatója: Dr. Dukkon Ágnes

A félév során négy nagy témakört tekintettünk át, melyek a következők voltak: Dosztojevszkij irodalmi fogadtatása, Tolsztoj recepciója, Turgenyev hatása Magyarországon, illetve Csehov a magyar színpadokon és a kritikában.

11. BMVD-141.23/EC Pétervár, a képzőművészet és az orosz irodalom (2011)

A tárgy oktatója: Dr. Gyöngyösi Mária

A kurzus témái a „pétervári szöveg”, Pétervár és Moszkva a 19-20. századi orosz költészetben és esszében, Pavlovszk és Carszkoje Szelo által ihletett versek és próza, az orosz italománia a 20. század elején, ill. Rilke Velence-versei mint a tárgyias líra példái, a vizualitás problémája a posztszimbolizmusban: Mandelstam és Kuzmin versei voltak.

12. Fordítástudományi szeminárium (2011)

Jeszenyin, Mandelstam és Paszternak műveinek fordítása a párhuzamos fordítások tükrében

Előadó: Erdődi Gábor költő, műfordító

Az ELTE Eötvös József Collegium Szlavisztika Műhelyében három alkalom keretében megrendezett (2011. november 9.,16., 23.) előadás–szeminárium-sorozaton a hallgatók orosz költők magyar fordításait tanulmányozták, és ezen keresztül a fordítástudomány alapjaiba nyerhettek bepillantást. Többek között Jeszenyin, Mandelstam, Paszternák és Cvetajeva verseinek fordításával foglalkoztak a hallgatók.

13. BMA-OROD-709/EC és BMVD-141.21 Fejezetek az orosz-német irodalmi kapcsolatok történetéből(2012)

A tárgy oktatója: Dr. Gyöngyösi Mária

A kurzus során az orosz-német kapcsolatokat vizsgáltuk II. Katalin korától egészen a XX. század közepéig. Az órákon egy-egy terjedelmesebb művet vagy néhány verset elemeztünk a recepciótörténet, a fordítások, a motívumrendszer és az intertextusok vizsgálatát helyezve előtérbe. Összehasonlító vizsgálatokra is sor került (pl. Hoffmann – Odojevszkij, Schiller – Dosztojevszkij).

14. BMA-OROD-710/ECés BMVD-141.22 Líraelmélet, verselemzés (2012)

A tárgy oktatója: Dr. Gyöngyösi Mária

A kurzus célja az volt, hogy keresztmetszetet adjon a XIX-XX. századi orosz költészetről Puskintól Paszternakig, és hogy sorra vegyen néhányat a orosz verstani és költészetelméletek közül (Taranovszkij és M. Gaszparov elmélete a versmérték szemantikájáról, Lotman verselemzései, I. Szmirnov intertextualitás-elmélete), ennek során érintve az orosz verstan alapjait is.

15. BMVD-141:61 Kurzuuskód:  /1/EC Kulturális szövegekben modellált jelrendszerek (2013)

A tárgy oktatója: Dr. Kroó Katalin

16. BMVD-141:11 Kurzuskód: /3/EC Irodalmi/nyelvészeti szakszeminárium ( Szláv-magyar nyelvi kapcsolatok) (2013)

A tárgy oktatója: Zoltán András

17. BMVD-141.50/EC XX. századi orosz próza a századfordulótól napjainkig

A tárgy oktatója: Dr. Nagy István

18. BMVD-141.45/EC Kulturális és poétikai hagyományozódás Dosztojevszkij, Tolsztoj és Csehov műveiben

A tárgy oktatói: Boros Lili, Kocsis Géza

19. BBV-200.105/EC és BMVD-200.105/EC Kép és szöveg. Interdiszciplináris vizsgálati szempontok 19. századi orosz irodalmi példákon keresztül. (2014)

A tárgy oktatója: Dr. Boros Lili

(2013/14/1)

20. BBV-200.161/EC és BMVD-200.161/EC Interdiszciplinaritás, intermedialitás panelkurzus (2014)

A tárgy oktatói: Bugovits Valéria, Egeres Katalin, Dr. Horváth Gyöngyvér, Dr. Kocsis Géza, Dr. Kondor-Szilágyi Mária, Dr. Solti Gergely

(2013/14/2)

 

Események

1. ÁTJÁRÁSOK. Szó és kép a költészetben. Felolvasás és beszélgetés Kántor Péter költővel, műfordítóval az Eötvös József Collegiumban. (2013. november 19.)

2. Az orosz filológia elmúlt 15 éve Magyarországon– Irodalom- és nyelvtudományi, ruszisztikai kutatások. Tudományos könyvek bemutatója az ELTE Eötvös József Collegiumának Orosz Filológiai Műhelyében (2005. november 4.)

3. Orosz filológia a harmadik évezredben– Irodalom- és nyelvtudományi konferencia (2005. december 15.)

4. A Nemzetközi Dosztojevszkij társaság (IDS) 13. konferenciája (2007. július 3-8.) Szervezők: Kroó Katalin, S. Horváth Géza, Szabó Tünde

5. Irodalomtudományi előadások a Heidelbergi Egyetem vendégelőadóitól (2008. április 29.)

6. A Műhely és a Magyar Szemiotikai Társaság közös rendezvénye – nemzetközi kétnyelvű tudománygyűjtemény bemutatója: Kroó Katalin, Peeter Torop. Russian Text (19th century) and Antiquity. Budapest, Tartu 2008.

7. Az Orosz Filológiai Műhely és az Orosz Irodalom és Irodalomkutatás c. doktori program közös rendezvénye: Peeter Torop professzor orosz nyelvű előadása: Antichnosti Dostoevskogo.

8. Az ELTE Orosz Nyelv- és Irodalom Tanszékének III. Tanévzáró Konferenciája (2012. május 4.)

9. Az ELTE interdiszciplináris Szemiotika MA, az Orosz irodalom és irodalomtudomány – összehasonlító tanulmányok és az Eötvös Collegium Szlavisztika műhelyének közös programja: Peeter Torop professzorИнтерсемиотический перевод русской классики  és Semiotics and Humanities: Semiotic Thinking c. előadásai. (2012 májusa)