+36-1-460-4481

Szlavisztika műhely

Műhelyvezető: BOROS LILI
Műhelytitkár: HOLDOSI VIVIEN

A műhelyről

Az ELTE Eötvös József Collegiumának Szlavisztika Műhelye gazdag hagyományokkal és nagy múlttal rendelkező tudományos és oktatási műhely. Fő tevékenysége elsősorban az orosz filológiának nemzedéki összefogással (hallgatók, doktoranduszok, fokozatot szerzett fiatal kutatók és egyetemi előadók) való művelésére, és minél több szláv kultúra fókuszpontba helyezésére irányul. Kiemelt terület az orosz klasszikus irodalom komparatisztikai megközelítése. Emellett kurzusaink tartalmaznak szláv irodalmi és társművészeti témákat, s magukban foglalják a lengyel, bolgár és orosz nyelv oktatását, önképzőkörben való művelését. A nyelvészeti órákon többek között ószláv szövegek olvasása zajlik. Rendszeresen sor kerül a Szláv és Balti Filológiai Intézettel közös hazai és nemzetközi rendezvényekre, melyeken világszerte ismert kutatók is vendégeink (pl. N. Žekulin, B. Kaibach, U. Heftrich, P. Torop), és ahol időről időre a műhely tagjai is előadhatják munkáikat. Az „alkotóműhely” minden tagot szeretettel vár, segítséget nyújtva tudományos (TDK-) munkák elkészítéséhez. A Szlavisztika Műhely továbbra is céljának tekinti, hogy konferenciáin minél több érdeklődőhöz hozza közelebb a szláv kultúrát.

A műhely tagjai

A képekre, a táblázatban pedig a nevekre kattintva olvasható a tagok bemutatkozása.

Holdosi Vivien

Tóth Károly

További tagok

Cegelnyik Natália, ruszisztika, MA II., Szlavisztika főműhely

Korábbi tagok

Sándor Júlia – angol főműhely – szlavisztika másodműhely – Köztársasági Ösztöndíj (2012)

Minchev Vaszil – skandinavisztika főműhely – szlavisztika másodműhely

Kaizer Eszter – szlavisztika főműhely

Hercsel Adél – szlavisztika főműhely

Kis Orsolya – szlavisztika főműhely

Hakkel Borbála – szlavisztika főműhely

Pósfai Orsolya – szlavisztika főműhely

Melcher Zsanett – német főműhely – szlavisztika másodműhely

Herczeg Ildikó – orosz nyelv és irodalom szak MA I. (szlavisztika főműhely)

Györki Tamás – ruszisztika szak MA III., orosz-német tanár szak MA II. (német főműhely – szlavisztika másodműhely) – Köztársasági Ösztöndíj (2012)

Sedlák Nikolett – germanisztika – német szakirány, holland minor BA III.; szlavisztika – orosz szakirány, cseh minor BA II. (német főműhely – szlavisztika másodműhely)

Oszuszki Ágnes – germanisztika – német szakirány, orosz minor BA II. (német főműhely – szlavisztika másodműhely)

Bocskay Zsófia – szlavisztika szak – orosz szakirány, orosz szakirányú specializáció BA II. (szlavisztika főműhely) – műhelytitkár 2012-

Budai Bianka – orosz nyelv és irodalom szak MA I. (szlavisztika főműhely)

Kurzusok

Aktuális műhelyórák

1. BBV-200.224/EC Műelemző szeminárium

A tárgy oktatója: Dr. Boros Lili, Dr. Nagy István

2. BMVD-141:95/EC Verselemző szeminárium

A tárgy oktatója Dr. Kocsis Géza

Korábbi műhelyórák

1. BBV-141.40/EC Fejezetek az orosz irodalom történetéből és elméletéből – doktoranduszi panelkurzus(2009)

A tárgy oktatói: Bártfay Réka, Boros Lili, Bortnyák Ágnes, Kocsis Géza, Kondor-Szilágyi Mária, Engelné Nagy Éva, Pappert Mariann, Piller Mónika, Selmeczi János, Solti Gergely

A cél az orosz irodalom néhány jelentős művének és alkotójának bemutatása volt, az irodalomtudomány aktuális kérdéseit is érintve, amelyeket a doktorandusz előadók saját tudományos kutatásaik tárgyául szolgáló művek alapján vizsgáltak. Ennek során Puskin, Turgenyev, Goncsarov, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Remizov, Cvetajeva alkotásainak fontos elemeit tárgyalták.

2. BBV-141.50/EC Orosz irodalomtudományi alkotóműhely (2009)

A tárgy oktatói: Kroó Katalin, Engelné Nagy Éva

Új oktatási forma, amely korábban nem volt ismeretes a Szlavisztika Műhelyben.

Az alkotóműhely keretein belül a hallgatókkal közös konzultációkat, a TDK-gyűléshez hasonló beszélgetéseket szerveztünk. A kurzus célja a hallgatók motiválása volt tudományos munkák megírására. A kurzus 2010-ben is indult.

3. BBV-141.52/EC és BMVD-141.41/EC Orosz irodalom – világirodalom – kultúra(tudomány) (2010)

A tárgy oktatói:Boros Lili, Dukkon Ágnes, Kocsis Géza, Kondor-Szilágyi Mária, Kiss Szemán Róbert, Kroó Katalin, Lukács István, Piller Mónika.

A kurzus célja az volt, hogy az orosz irodalom mellett előtérbe kerüljenek más szláv irodalmak alkotásai és irodalomtörténeti korszakai is, s mindezt világirodalmi kontextusban lehessen bemutatni.

4. BBV-200.01/EC, VKN-100-01/EC Orosz nyelv (2009, 2010)

A tárgy oktatója: Engelné Nagy Éva

Két kezdő, egy középhaladó és egy haladó csoportban folyt az orosz nyelv oktatása.

5. Lengyel nyelv (2010, 2011)

A tárgy oktatója: Barta Tamás

6. Bolgár nyelv (2010)

A tárgy oktatója: Vasil Minchev

7. BBV-141.91/EC és BMVD-141.91/EC Bevezetés a szláv történeti-összehasonlító nyelvészetbe (2010)

A tárgy oktatója: Zoltán András

Elsőként ószláv, majd később korai keleti szláv szövegek olvasása és elemzése alkotta az órák anyagát. Az elemzés magában foglalta történeti, hangtani és morfológiai kérdések tisztázását.

9. BBV-141.54/EC és BMVD-141.42/EC Csehov drámapoétikája (műfaj- és motívumtörténeti kitekintés)(2010)

A tárgy oktatója: Dr. Kroó Katalin

Az óra a hallgatók speciális kérésére indult. Tanulmányozás tárgyául Csehov drámái szolgáltak, illetve az a drámatörténeti tradíció, mely megelőzte a Csehov-drámák poétikájának a kialakulását (pl. Turgenyev színművei). Ebben nagy segítséget jelentett a Maladype színtársulat aktív közreműködése.

10. BBN-ORO-351.11/EC  Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok (2011)

A tárgy oktatója: Dr. Dukkon Ágnes

A félév során négy nagy témakört tekintettünk át, melyek a következők voltak: Dosztojevszkij irodalmi fogadtatása, Tolsztoj recepciója, Turgenyev hatása Magyarországon, illetve Csehov a magyar színpadokon és a kritikában.

11. BMVD-141.23/EC Pétervár, a képzőművészet és az orosz irodalom (2011)

A tárgy oktatója: Dr. Gyöngyösi Mária

A kurzus témái a „pétervári szöveg”, Pétervár és Moszkva a 19-20. századi orosz költészetben és esszében, Pavlovszk és Carszkoje Szelo által ihletett versek és próza, az orosz italománia a 20. század elején, ill. Rilke Velence-versei mint a tárgyias líra példái, a vizualitás problémája a posztszimbolizmusban: Mandelstam és Kuzmin versei voltak.

12. Fordítástudományi szeminárium (2011)

Jeszenyin, Mandelstam és Paszternak műveinek fordítása a párhuzamos fordítások tükrében

Előadó: Erdődi Gábor költő, műfordító

Az ELTE Eötvös József Collegium Szlavisztika Műhelyében három alkalom keretében megrendezett (2011. november 9.,16., 23.) előadás–szeminárium-sorozaton a hallgatók orosz költők magyar fordításait tanulmányozták, és ezen keresztül a fordítástudomány alapjaiba nyerhettek bepillantást. Többek között Jeszenyin, Mandelstam, Paszternák és Cvetajeva verseinek fordításával foglalkoztak a hallgatók.

13. BMA-OROD-709/EC és BMVD-141.21 Fejezetek az orosz-német irodalmi kapcsolatok történetéből(2012)

A tárgy oktatója: Dr. Gyöngyösi Mária

A kurzus során az orosz-német kapcsolatokat vizsgáltuk II. Katalin korától egészen a XX. század közepéig. Az órákon egy-egy terjedelmesebb művet vagy néhány verset elemeztünk a recepciótörténet, a fordítások, a motívumrendszer és az intertextusok vizsgálatát helyezve előtérbe. Összehasonlító vizsgálatokra is sor került (pl. Hoffmann – Odojevszkij, Schiller – Dosztojevszkij).

14. BMA-OROD-710/ECés BMVD-141.22 Líraelmélet, verselemzés (2012)

A tárgy oktatója: Dr. Gyöngyösi Mária

A kurzus célja az volt, hogy keresztmetszetet adjon a XIX-XX. századi orosz költészetről Puskintól Paszternakig, és hogy sorra vegyen néhányat a orosz verstani és költészetelméletek közül (Taranovszkij és M. Gaszparov elmélete a versmérték szemantikájáról, Lotman verselemzései, I. Szmirnov intertextualitás-elmélete), ennek során érintve az orosz verstan alapjait is.

15. BMVD-141:61 Kurzuuskód:  /1/EC Kulturális szövegekben modellált jelrendszerek (2013)

A tárgy oktatója: Dr. Kroó Katalin

16. BMVD-141:11 Kurzuskód: /3/EC Irodalmi/nyelvészeti szakszeminárium ( Szláv-magyar nyelvi kapcsolatok) (2013)

A tárgy oktatója: Zoltán András

17. BMVD-141.50/EC XX. századi orosz próza a századfordulótól napjainkig

A tárgy oktatója: Dr. Nagy István

18. BMVD-141.45/EC Kulturális és poétikai hagyományozódás Dosztojevszkij, Tolsztoj és Csehov műveiben

A tárgy oktatói: Boros Lili, Kocsis Géza

19. BBV-200.105/EC és BMVD-200.105/EC Kép és szöveg. Interdiszciplináris vizsgálati szempontok 19. századi orosz irodalmi példákon keresztül. (2014)

A tárgy oktatója: Dr. Boros Lili

(2013/14/1)

20. BBV-200.161/EC és BMVD-200.161/EC Interdiszciplinaritás, intermedialitás panelkurzus (2014)

A tárgy oktatói: Bugovits Valéria, Egeres Katalin, Dr. Horváth Gyöngyvér, Dr. Kocsis Géza, Dr. Kondor-Szilágyi Mária, Dr. Solti Gergely

(2013/14/2)

 

Események

1. ÁTJÁRÁSOK. Szó és kép a költészetben. Felolvasás és beszélgetés Kántor Péter költővel, műfordítóval az Eötvös József Collegiumban. (2013. november 19.)

2. Az orosz filológia elmúlt 15 éve Magyarországon– Irodalom- és nyelvtudományi, ruszisztikai kutatások. Tudományos könyvek bemutatója az ELTE Eötvös József Collegiumának Orosz Filológiai Műhelyében (2005. november 4.)

3. Orosz filológia a harmadik évezredben– Irodalom- és nyelvtudományi konferencia (2005. december 15.)

4. A Nemzetközi Dosztojevszkij társaság (IDS) 13. konferenciája (2007. július 3-8.) Szervezők: Kroó Katalin, S. Horváth Géza, Szabó Tünde

5. Irodalomtudományi előadások a Heidelbergi Egyetem vendégelőadóitól (2008. április 29.)

6. A Műhely és a Magyar Szemiotikai Társaság közös rendezvénye – nemzetközi kétnyelvű tudománygyűjtemény bemutatója: Kroó Katalin, Peeter Torop. Russian Text (19th century) and Antiquity. Budapest, Tartu 2008.

7. Az Orosz Filológiai Műhely és az Orosz Irodalom és Irodalomkutatás c. doktori program közös rendezvénye: Peeter Torop professzor orosz nyelvű előadása: Antichnosti Dostoevskogo.

8. Az ELTE Orosz Nyelv- és Irodalom Tanszékének III. Tanévzáró Konferenciája (2012. május 4.)

9. Az ELTE interdiszciplináris Szemiotika MA, az Orosz irodalom és irodalomtudomány – összehasonlító tanulmányok és az Eötvös Collegium Szlavisztika műhelyének közös programja: Peeter Torop professzorИнтерсемиотический перевод русской классики  és Semiotics and Humanities: Semiotic Thinking c. előadásai. (2012 májusa)